Regulamin konkursu Remington

REGULAMIN KONKURSU „Gładkie Lato z Jestem Kasia" REMINGTON

Poniższy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie organizowanym przez markę Remington.

Postanowienia ogólne

  1. Organizatorem Konkursu pod nazwą „Gładkie Lato z Jestem Kasia" (zwanego w dalszej części
niniejszego regulaminu "konkursem") jest firma Spectrum Brands Poland Sp. z o.o., ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 7a, 02-366 Warszawa.

  1. Konkurs trwa od 22.07.2016  do  31.07.2016 godz. 23:59.

  1. Sponsorem nagród jest marka Remington .

  1. Konkurs jest prowadzony na stronie www.jestemkasia.com.

  1. Zwycięzców konkursu wyłoni Katarzyna Szymków autorka bloga www.jestemkasia.com.

1.6. Udział w konkursie jest bezpłatny.

Warunki wzięcia udziału w Konkursie

2.1. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby fizyczne (dalej zwane „Uczestnikami”).

2.2. Zgłoszenia dostarczone po czasie trwania Konkursu lub naruszające warunki Regulaminu nie będą brały udziału w Konkursie.

2.3. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie Zgłoszeń w imieniu osób trzecich.

Zasady i przebieg Konkursu

 3.1. Zadaniem Uczestników jest odpowiedź na pytanie: Co zrobiłabyś z czasem, który możesz zaoszczędzisz dzięki depilacji metodą IPL? 

3.2. W Konkursie Nagroda zostanie przyznana dwóm Uczestnikom wyłonionym przez autorkę bloga, na którym odbywa się Konkurs (decyduje ocena wartości kreatywnej i pomysł).

3.3. W ciągu 10 dni od zakończenia Konkursu zostaną ogłoszeni zwycięzcy.  

3.4. Informacja o wyniku Konkursu zostanie zamieszczona do 10 dni od zakończenia konkursu na blogu www.jestemkasia.com oraz zostanie wysłana na adresy e-mail zwycięzców. 

3.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne wskazanie w e-mailu adresu do korespondencji.

3.6. Z tytułu uczestnictwa w Konkursie nie przysługuje zwrot kosztów ani innych poniesionych przez Uczestników Konkursu wydatków. Nie ma też nagród przewidzianych za samo uczestnictwo w Konkursie.

3.7 Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu Konkursu w całości oraz zobowiązanie się Uczestnika do przestrzegania określonych w nim zasad. Przystępując do konkursu Uczestnik potwierdza również, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. 

3.8. W terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od ogłoszenia wyników Konkursu zwycięzcy zobowiązani są odesłać pocztą elektroniczną, na adres jestemkasia@outlook.com następujące informacje: 
a. imię i nazwisko, 
b. adres w Rzeczpospolitej Polskiej, na jaki ma zostać dostarczona nagroda, oraz 
c. numer telefonu komórkowego, oraz
d. numer ewidencji PESEL oraz nazwę i adres właściwego Urzędu Skarbowego (niezbędne do rozliczenia podatku dochodowego) 

3.9. W przypadku niedopełnienia obowiązków informacyjnych zawartych w punkcie 3.8 w określonym terminie lub podania nieprawidłowych danych, zwycięzca traci prawo do nagrody.

3.10. Nagroda zostanie przesłana przez Organizatora pocztą kurierską na jego koszt. Organizator podejmie tylko jedną próbę dostarczenia nagrody.

Prawa autorskie

 4.1. Przesłanie Zgłoszeń przez Uczestników jest równoznaczne z oświadczeniem, iż są oni autorami 
zgłoszonych Prac i w żaden sposób przy ich tworzeniu nie naruszyli praw autorskich, ani innych praw osób trzecich, w tym prawa do wizerunku. 

 Dane osobowe 

5.1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora do celów związanych z realizacją niniejszego Konkursu oraz w celach marketingowych Organizatora. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla celów związanych z realizacją Konkursu. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu w swoje dane i ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Organizator zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

5.2. Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych uczestników wyłącznie podmiotom, które współpracują z nim przy urządzeniu Konkursu i wyłącznie w zakresie niezbędnym do jego prawidłowego przeprowadzenia. 

Nagroda

6.1. Nagrodami w konkursie są dwa systemy do depilacji IPL i-Light Prestige 6750 marki Remington o wartości 1 799 zł brutto każdy wraz z Dodatkową Nagrodą pieniężną w kwocie 180 zł, która stanowi równowartość zryczałtowanego podatku dochodowego od nagrody.  

6.2. Dodatkowa Nagroda pieniężna, o której mowa w pkt. 6.1. nie zostanie wydana do rąk Uczestnika, lecz zostanie potrącona przez Organizatora i przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej, na co Uczestnik biorąc udział w Konkursie wyraża zgodę. 

6.3. Nagrody będą wysyłane wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

6.4. W przypadku, gdy zdobywcą Nagrody będzie jakakolwiek osoba, która nie spełnia warunków wskazanych w niniejszym Regulaminie lub nie dostarczy w terminie informacji, o których mowa w punkcie 3.8, osoba taka traci prawa do nagrody, a w wypadku ujawnienia tego faktu po jej doręczeniu osoba ta będzie zobowiązana do jej zwrotu. Organizator uprawniony będzie do przyznania takiej nagrody Uczestnikowi, który zajmował kolejne miejsce w Konkursie.

6.5. Organizator wyłącza możliwość wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za którąkolwiek z nagród ani zamiany jej na inną nagrodę. 

Postanowienia końcowe 

8.1. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora Konkursu.

8.2. Niniejszy regulamin jest do wglądu na stronie blogu www.jestemkasia.com

8.3. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika regulaminu Konkursu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. 

8.4. Uczestnik Konkursu, który nie spełni warunków określonych w regulaminie traci prawo do ewentualnej nagrody. 

8.5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie będą miały przepisy prawa polskiego.