Regulamin Konkursu Aussie

REGULAMIN KONKURSU „Bądź bardziej Aussie”
(dalej: „Konkurs”)

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem i postępowania reklamacyjnego (dalej: „Regulamin”).
2. Organizatorem Konkursu jest Partner of Promotion Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Organizator”).
3. Fundatorem nagród w Konkursie jest Procter and Gamble DS Polska Sp. z o.o (dalej: „Fundator”).
4. Partnerem konkursu jest właścicielka blogu jestemkasia.com (dalej: „Blogerka”).
5. Konkurs jest przeprowadzony na blogu jestemkasia.com (dalej: „Blog”).
6. Konkurs odbywać się będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2
Czas trwania konkursu
Konkurs rozpoczyna się w dniu 8.06.2016 Roku o godzinie 14.00 i trwa do 22.06.2016 roku do godz. 23:59
 (dalej: „Czas trwania Konkursu”).

§ 3
Komisja konkursowa

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób biorących w nim udział i wyboru Zwycięzców Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową (dalej „Komisja”). W skład Komisji wejdą 2 osoby – w tym Blogerka oraz jedna osoba wskazana przez Organizatora.

§ 4
Warunki wzięcia udziału w Konkursie
1. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które ukończyły osiemnasty rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.
2. Osoby niepełnoletnie mające co najmniej 13 lat i ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie wyłącznie za zgodą rodziców lub opiekunów.
3. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont
i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.
4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, członkowie władz i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu,
a także osoby współpracujące ze wskazanymi powyżej podmiotami w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy, oraz członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.

§ 5
Zasady udziału w Konkursie

1. Prawo do udziału w Konkursie przysługuje osobom, które spełniają warunki uczestnictwa określone w niniejszym Regulaminie.
2. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:
a) spełnia wymogi, o których mowa w § 4 Regulaminu;
b) posiada konto w serwisie Instagram (dalej: „Serwis”)
c) wykona zadanie konkursowe.
3. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest stworzenie kolażu przedstawiającego idealny, letni zestaw lub też pokazanie idealnej, letniej stylizacji na sobie i dodanie pracy na instagram. Zdjęcie (dalej: „Praca konkursowa”) musi być łącznie oznaczone tzw. hashtagami: „#aussiepolska” i „#badzbardziejaussie” oraz @jestem_kasia
4. Jeden Użytkownik może zamieścić dowolną ilość Prac konkursowych na swoim profilu.
5. Spośród uczestników Komisja wybierze 1 zwycięzcę, któremu przysługiwać będzie nagroda
I stopnia i 10 zwycięzców, którym będą przysługiwać nagrody II stopnia (dalej: „Zwycięzcy”).
6. Nagrodami w Konkursie (dalej: „Nagrody”) będą:
a) Szyta na miarę sukienka w stylu boho projektu Marty Trojanowskiej  (o wartości 5000 zł brutto) oraz 10 zestawów produktów Aussie (o wartości 100 zł brutto)
7. Praca konkursowa zostanie oceniona pod względem kreatywności, pomysłowości i fantazyjności subiektywnie przez Komisję.
8. Lista Zwycięzców zostanie opublikowana na Blogu w terminie 14 dni od zakończenia Konkursu. Następnie Zwycięzca w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników powinien skontaktować się z Blogerką poprzez wysłanie na adres e-mailowy: jestemkasia@outlook.com danych niezbędnych do przesłania Nagrody, przy czym Nagrody nie będą wysyłane poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
W przypadku braku kontaktu ze strony Zwycięzcy, Blogerka zwróci się do takiego Zwycięzcy z prośbą o kontakt poprzez dodanie pod Pracą konkursową udostępnioną na Serwisie stosownego komentarza. Zwycięzca ma obowiązek współpracować z Organizatorem lub osobą wskazaną przez Organizatora w celu prawidłowego doręczenia do Zwycięzcy Nagrody.
9. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z Nagrody lub utraty przez Zwycięzcę prawa do Nagrody
z jakiejkolwiek przyczyny, Organizator zastrzega sobie prawo przyznania Nagrody kolejnemu Uczestnikowi wskazanemu przez Komisję.
10. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości Nagrody. Nie jest możliwa rezygnacja z części Nagrody. Rezygnacja z części Nagrody jest równoznaczna z rezygnacją z całości Nagrody.
11. Do wartości każdej Nagrody zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej
w Konkursie w kwocie stanowiącej 11,2% wartości danej Nagrody. Zwycięzca zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej w Konkursie. Zwycięzca jest zobowiązany przekazać wszelkie dane, niezbędne do wypełnienia obowiązków płatnika.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem, w szczególności Uczestników, którzy:
a) nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie;
b) wykorzystują różne aliasy (dodatkowe adresy) tego samego konta poczty elektronicznej do występowania w imieniu/zgłaszania rzekomo różnych Uczestników;
c) którzy zamieszczą Prace konkursowe zawierające treści sprzeczne z prawem, regulaminem i standardami serwisu Instagram, dobrymi obyczajami, naruszające prawa osób trzecich, jak również przedstawiające lub opisujące sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt.
13. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z aktywnością Uczestnika w Konkursie Organizator może kontaktować się z Uczestnikiem, aby wyjaśnić wątpliwości przy wykorzystaniu podanych przez niego sposobów komunikacji (np. prowadzić korespondencję e-mailową); podczas takiego kontaktu Organizator może oczekiwać od Uczestnika podania szczegółowych informacji dotyczących jego udziału w Konkursie.
14. Każdy przypadek nieuczciwego udziału w Konkursie przez Uczestnika może skutkować wykluczeniem takiego Uczestnika z udziału w Konkursie.
15. Dodatkowo w przypadku, gdy zwycięzcą Konkursu jest osoba niepełnoletnia, Zwycięzca taki zobowiązany jest w ciągu 10 dni od publikacji wyników Konkursu przesłać na adres: jestemkasia@outlook.com skan oświadczenia zawierającego pisemną zgodę przedstawiciela ustawowego zwycięzcy Konkursu będącego osobą niepełnoletnią na udział w Konkursie.

§ 6
Prawa do Prac konkursowych

1. Poprzez dokonanie zgłoszenia Pracy Konkursowej Uczestnik oświadcza, że:
a) przysługuje mu wyłączne i nieograniczone prawo autorskie (majątkowe) do Pracy Konkursowej zgłoszonej do Konkursu. Uczestnik zapewnia, iż Praca Konkursowa nie jest obciążona żadnymi wadami prawnymi lub fizycznymi, roszczeniami i innymi prawami osób trzecich oraz wyraża zgodę na swobodne korzystanie z Pracy Konkursowej w zakresie tych praw przez Organizatora.
b) Uczestnik, z chwilą umieszczenia Pracy Konkursowej na Serwisie w zamian za możliwość wzięcia udziału w Konkursie, udziela Organizatorowi, Blogerce oraz Fundatorowi niewyłącznego, nieodpłatnego, nieograniczonego co do czasu i terytorium upoważnienia do korzystania z autorskich praw majątkowych i praw zależnych do Pracy Konkursowej, w całości lub we fragmentach,
z modyfikacjami lub bez, w celach związanych z realizacją konkursu lub marketingowych Organizatora, Blogerki lub Partnera, w szczególności na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jednocześnie Uczestnik zobowiązuje się nie wykonywać wobec Organizatora, Blogerki i Fundatora swoich autorskich praw osobistych.

§ 7
Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. Organizator przetwarza dane osobowe wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, komunikowania się
z Uczestnikami oraz wydania Nagród.
2. Dane podawane są dobrowolnie, jednak ich podanie jest niezbędne do wzięcia udziału w konkursie i przekazania nagrody. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

§ 8
Postanowienia końcowe

1. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na Blogu pod adresem internetowym http://www.jestemkasia.com/p/regulamin-konkursu-badz-bardziej-aussie.html
2. Przystępując do Konkursu Uczestnik zobowiązany jest do działania zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz z obowiązującymi przepisami prawa.

3. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.