Konkurs Krups

REGULAMIN KONKURSU „Kawa z KRUPS”


§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Kawa z KRUPS” i jest zwany dalej: "Konkursem".
 2. Organizatorem Konkursu jest 24/7Communication Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-236), ul. Świętojerska 5/7, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000037818, NIP: 118-15-75-985, zwane dalej „Organizatorem”.
 3. Konkurs jest prowadzony na stronie JestemKasia.com (dalej „Strona Bloga”).
 4. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach 01-14.12.2014.
 5. Odpowiedzi na pytanie konkursowe (zwane dalej „Zgłoszeniem”) należy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres e-mail: jestemkasia@outlook.com w tytule wiadomości wpisując „Konkurs – kawa z KRUPS” do dnia 14.12.2014 do godz. 23:55.
 6. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji, przebiegu i wyłonienia zwycięzców Konkursu, Organizator powoła dwuosobową Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby delegowane przez Stronę Bloga i Organizatora:
 1. Katarzyna Szymków
 2. Aleksandra Burżacka
§ 2
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
 1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (dalej „Uczestnicy”), które:
  1. zapoznały się w warunkami Regulaminu
  2. mają ukończone 18 lat
  3. wykażą się kreatywnością i najlepiej odpowiedzą na pytanie konkursowe
  4. spełnią warunki opisane w § 1 ust.6.
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Sponsora oraz osoby współpracujące z tymi podmiotami w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy, a także członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.
§ 3
ZASADY KONKURSU I NAGRODY
 1. Zadaniem Uczestników jest:
 1. zrobienie autorskiego zdjęcia, które będzie przedstawiało codzienną chwilę przyjemności Uczestnika z kawą,
 2. przesłanie zdjęcia na adres mailowy jestemkasia@outlook.com wpisując w tytule e-mail „Konkurs – kawa z KRUPS” oraz podanie imienia i nazwiska oraz dokładnego adresu miejsca zamieszkania.
 1. Za moment wysłania Zgłoszenia uznaje się otrzymanie potwierdzenia odbioru Zgłoszenia od Organizatora Konkursu.
 2. W Konkursie Nagroda zostanie przyznana jednej osobie wyłonionej przez Komisję Konkursową (decyduje ocena wartości kreatywnej i pomysłu).
 3. Każdy uczestnik może przesłać tylko jedno Zgłoszenie.
 4. W ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od zakończenia Konkursu zostanie zwołane zebranie Komisji Konkursowej w celu wyłonienia zwycięzców Konkursu.
 5. Nagrodą główną w Konkursie dla Uczestnika są:
  1. spotkanie z Katarzyną Szymków, twórcą Strony Bloga,
  2. voucher uprawniający do 15% rabatu na zakup ekspresu do kawy (jedynie modele Full Auto) marki KRUPS.
  3. Cenna paczka-niespodzianka o wartości kilkuset złotych
 6. Nagrodami pocieszania dla dwóch Uczestników konkursu są dwa vouchery (po jednym dla Uczestnika) uprawniający do 15% rabatu na zakup ekspresu do kawy (jedynie modele Full Auto) marki KRUPS.
 7. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu
  i interpretacji rozstrzyga Organizator.
 8. Z tytułu uczestnictwa w Konkursie przysługuje zwrot ewentualnie poniesionych przez Uczestników Konkursu kosztów podróży do miejsca spotkania z twórcą Strony Bloga i z powrotem do kwoty 150 zł brutto (słownie: sto pięćdziesiąt złotych 0/100 brutto). Zakup biletów jest po stronie organizatora po wskazaniu przez Stronę Bloga daty przejazdów i tras.
 9. Nie ma nagród przewidzianych za samo uczestnictwo w Konkursie.
 10. Osoba wyłoniona jako zwycięzca konkursu (zwany dalej „Zdobywcą nagrody”) zostanie powiadomiony o wygranej pocztą elektroniczną w przeciągu 3 (trzech) dni od zakończenia edycji Konkursu na wskazany w Zgłoszeniu adresie e-mail.
 11. Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca nagrody powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Organizatora w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem utraty prawa do nagrody.
 12. Za przekazanie nagród zwycięzców odpowiedzialna będzie Katarzyna Szymków, twórca Strony Bloga.
 13. Termin i forma spotkania ze Zwycięzcą Nagrody Głównej zostaną ustalone drogą e-mail ze Stroną Bloga. Spotkanie nie może się odbyć później niż do dnia 24.01.2014.
 14. Na Stronie Bloga oraz https://www.facebook.com/JestemKasiaBlog zostanie opublikowana relacja (wpis i zdjęcia) ze spotkania ze Zwycięzcą Nagrody Głównej. Wpis zostanie opublikowany nie późnej niż do dnia 31.01.2014.
§ 4
PRAWA AUTORSKIE I PRAWA DO WYKORZYSTANIA WIZERUNKU
 1. Wszelkie autorskie prawa majątkowe do zwycięskich Zgłoszeń, z dniem wydania nagrody zostają przeniesione na Organizatora przez Uczestnika, bez odrębnego wynagrodzenia, w zakresie nieograniczonego w czasie wykorzystywania na wszelkich znanych polach eksploatacji, w szczególności w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzania określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy, w zakresie rozpowszechniania utworu w każdy inny sposób; publicznego wykonywania, wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w szczególności poprzez Internet),modyfikowania jak i dokonywania opracowania utworu.
 2. Wysłanie Zgłoszenia do Udziału w Konkursie jest jednoznaczne ze zgodą na nieodwołane i nieodpłatne prawa wielokrotnego wykorzystywania zdjęć z wizerunkiem Zdobywcy nagrody, w ramach udziału w Konkursie.
 3. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć za pośrednictwem dowolnego medium, wyłącznie w celu informacji i promocji Konkursu na Stronie Bloga.
§ 5
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora do celów związanych z realizacją niniejszego konkursu. Organizator będzie miał prawo udostępnić te dane osobom i podmiotom współpracującym przy realizacji konkursu w celu: (I) realizacji konkursu, (II) wyłonienia zwycięzców konkursu, (III) doręczenia nagród, (IV) wysyłania drogą e-mail informacji związanych z konkursem.
 2. Organizator zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 3. Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych uczestników wyłącznie podmiotom, które współpracują z nim przy organizacji Konkursu i wyłącznie w zakresie niezbędnym do jego prawidłowego przeprowadzenia.
 4. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym podanie danych jest warunkiem uzyskania nagród.
§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Wszelkie dodatkowe informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem pod adresem e-mail aleksandra.burzacka@247.com.pl.
 2. Odpowiedzi będą udzielane w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych.
 3. Niniejszy regulamin jest do wglądu na Stronie Bloga, w siedzibie Organizatora oraz zostanie udostępniony Uczestnikom za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika regulaminu konkursu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 5. Uczestnik konkursu, który nie spełni warunków określonych w regulaminie traci prawo do ewentualnej nagrody.